top of page

Salgs- og leveringsbetingelser

 

1. AFTALEGRUNDLAG

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem Tegnestuen Bornholdt (herefter kaldet ”Tegnestuen Bornholdt”) og kunden (herefter kaldet ”Kunden”), medmindre Tegnestuen Bornholdt skriftligt tiltræder andet aftalegrundlag.

1.2 Kundens eventuelle indkøbsbetingelser og lignende er ikke bindende for Tegnestuen Bornholdt.

1.3 Kunden gøres opmærksom på, at Tegnestuen Bornholdt løbende kan ændre i vilkårene, og Kunden opfordres derfor til at gøre sig bekendt med vilkårene hver gang, der indkøbes tjenesteydelser fra Tegnestuen Bornholdt.

 

2. TILBUD, ORDRE OG ACCEPT

2.1 Tilbud skal være afgivet skriftligt for at være gyldige. Tilbud er gældende i 14 dage fra udstedelsen, hvorefter de bortfalder.

2.2 Bindende aftale er først indgået, når Kunden har accepteret et skriftligt tilbud i overensstemmelse med tilbuddets indhold, eller når Tegnestuen Bornholdt enten har påbegyndt levering eller fremsendt skriftlig ordrebekræftelse på afgivet kundetilbud.

2.3 Kunden er forpligtet til at kontrollere fremsendte ordrebekræftelser. Eventuelle indsigelser mod indholdet af ordrebekræftelsen skal fremsættes straks og skriftligt. Stemmer Tegnestuen Bornholdts ordrebekræftelse ikke overens med Kundens bestilling, skal Kunden reklamere straks efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 

3. TEGNESTUEN BORNHOLDT’S LEVERANCE SAMT RÅDGIVNING

3.1 Alle immaterialretligheder, tegninger, skitser, tekniske specifikationer, overslag, beskrivelser m.v. er Tegnestuen Bornholdts ejendom og må ikke kopieres eller overlades tredjemand uden forudgående accept fra Tegnestuen Bornholdt.

3.2 Hvis Tegnestuen Bornholdt har ydet teknisk rådgivning m.v. i forbindelse med forespørgsler, afgivelse af tilbud eller indgåelse af endelig aftale, og arbejdet er ydet uden særskilt beregning, er den ydede rådgivning alene af vejledende karakter. Tegnestuen Bornholdt påtager sig intet ansvar herfor.

3.3 De af Tegnestuen Bornholdt udarbejdede vejledninger eller tegninger er baseret på Kundens materiale.

3.4 Kunden har det fulde ansvar for fejl og mangler i det af Kunden udleverede materiale. Tegnestuen Bornholdt er ikke forpligtet til at vurdere indholdet heraf. Kunden bærer selv ansvaret for de fejl og mangler, Kundens materiale måtte være årsag til. 

3.5 Det påhviler Kunden at kontrollere og godkende de af Tegnestuen Bornholdt udarbejdede vejledninger eller tegninger, som værende overensstemmende med de skitser og forslag, som kunden har udleveret til Tegnestuen Bornholdt.

3.6 Tegnestuen Bornholdt er ikke ansvarlig for, om de udarbejdede vejledninger eller tegninger kan gennemføres konstruktionsmæssigt, og Tegnestuen Bornholdt udarbejder ikke konstruktionsmæssige beregninger. Dette ansvar tilhører – og udføres af konstruerende ingeniør tilknyttet projektet.

3.7 De vigtigste egenskaber i Tegnestuen Bornholdts tjenesteydelser er beskrevet i ordrebekræftelsen.  

3.8 Alle oplysninger om kvalitet, tekniske data, dimensioner, kapacitet m.v., der fremgår af salgsmateriale, kataloger eller lignende er kun vejledende.

 

4. KUNDENS OPLYSNINGSPLIGT OG ANMODNING OM ÆNDRINGER I LEVERANCEN

4.1 Kunden er forpligtet til at give Tegnestuen Bornholdt den information og det materiale, der ifølge Tegnestuen Bornholdt, er nødvendig for levering af ydelsen.

4.2 Hvis Kunden anmoder om ændringer i ydelsen, og ændringen er nødvendig eller en naturlig udvidelse af den oprindelige aftale, informerer Tegnestuen Bornholdt snarest muligt Kunden om konsekvensen af ændringen herunder om ændring af tidsplan m.v.

4.3 Tegnestuen Bornholdt forbeholder sig retten til at kræve ekstra betaling for det ekstraarbejde, som Kundens anmodning om ændring medfører. Ekstrabetaling afregnes til den aftalte timetakst.

4.4 Opnås der enighed om ændringer i leverancen, skal den aftalte ændring og vilkårene herfor vedlægges den oprindelige aftale som et tillæg til denne.

 

5. PRISER

5.1 Alle prisangivelser er angivet i DKK inklusive moms.

5.2 Den samlede pris der skal betales, inklusive forsendelse samt gebyrer ved betaling med betalings- eller kreditkort m.v., opgøres og fremgår i forbindelse med præsentation af ydelsen, hvor dette er muligt. Den samlede pris opgøres og oplyses desuden inden afslutning og gennemførelse af købet.

5.3 I tilfælde, hvor prisen ikke endeligt kan beregnes forud for den endelige ordreafgivelse, oplyser Tegnestuen Bornholdt den måde, hvorpå den samlede pris skal udregnes.

5.4 Der tages forbehold for prisændringer, korrekturfejl, forkert oplyste priser samt andre forhold, der kan medføre oplysninger af forkerte priser.

 

6. BETALINGSBETINGELSER

6.1 Tegnestuen Bornholdt er berettiget til at fakturere Kunden for alle leverancer, der er leveret eller leverancer, der af Tegnestuen Bornholdt, er meldt klar til levering, hvis det aftalte leveringstidspunkt er indtruffet.

6.2 Betaling skal foreligge inden for den på fakturaen angivne dato. Er der ikke angivet en specifik dato, skal betaling ske netto kontant ved levering, medmindre andet skriftligt aftales mellem parterne.

6.3 Erlægges betaling ikke rettidigt, har Tegnestuen Bornholdt krav på forrentning af det til enhver tid værende skyldige beløb fra fakturadato med en rente svarende til 2 % pr. påbegyndt måned. Betalinger afskrives først på tilskrevne renter og derefter hovedstol.

6.4 Enhver forsinket betaling anses for væsentlig misligholdelse af aftalen. Tegnestuen Bornholdt er som følge heraf berettiget til at standse enhver yderligere levering og frigøre sig for ethvert kontraktligt forhold og forpligtelse.

 

7. LEVERING & MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER

7.1 Leveringstiden er anført i ordrebekræftelsen. Hvis forsinkelse ved levering skyldes Kundens forhold, udskydes Tegnestuen Barnholdts leveringsfrist med det antal dage, som modsvarer den opståede forsinkelse.

7.2 Levering anses for sket, når Tegnestuen Bornholdt har stillet ydelsen til rådighed for Kunden.

7.3 Ved forsinkelse skal Kunden straks reklamere skriftligt specificeret. Hvis meddelelse herom ikke afgives straks efter forsinkelse foreligger, mister Kunden enhver misligholdelsesbeføjelse i anledning af forsinkelsen.

7.4 Vælger Kunden på grund af Tegnestuen Barnholdts væsentlige forsinkelse at ophæve aftalen, har Kunden alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede betalt vederlag vedrørende den forsinkede ydelse, men ikke vederlag vedrørende andre ydelser. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og er således afskåret fra at fremsætte krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for driftstab, følgeskader eller anden indirekte skade.

7.5 Kunden er forpligtet til at undersøge, om ydelsen lever op til, det aftalte umiddelbart efter levering er sket.

7.6 Kunden er forpligtet til at give Tegnestuen Bornholdt meddelelse om eventuelle uoverensstemmelser (reklamation) straks efter, at Kunden er blevet opmærksom herpå. Enhver reklamation skal være skriftlig. Reklamationer skal være specificeret, dvs. det skal specificeres hvilke mangler der gøres gældende.

7.7 Giver Kunden ikke Tegnestuen Bornholdt besked i overensstemmelse med pkt. 7.5, mister Kunden retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

7.8 Tegnestuen Bornholdt er til enhver tid berettiget til at foretage vederlagsfri afhjælpning, efter at have modtaget en skriftlig reklamation. Afhjælpes manglen, kan Kunden ikke i øvrigt gøre nogen mangelbeføjelse gældende, herunder forholdsmæssigt afslag eller erstatning.

7.9 Reklamationen medfører ikke, at Kunden er berettiget til ikke at overholde aftalte betalingsbetingelser.

 

8. TILBAGEHOLD OG MODREGNING

8.1 Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betaling eller foretage modregning i krav fra Tegnestuen Bornholdt.

8.2 Måtte Kunden være i betalingsmisligholdelse, er Tegnestuen Bornholdt berettiget til at tilbageholde enhver ydelse og foretage modregning i ethvert krav, som Tegnestuen Bornholdt måtte være pligtig at yde Kunden eller betale til Kunden, uanset om ydelsen eller kravet vedrører den konkrete aftale. Tegnestuen Bornholdt er videre berettiget til at tilbageholde enhver genstand tilhørende Kunden, som Tegnestuen Bornholdt direkte eller indirekte som følge af parternes samhandel eller aftale, er i besiddelse af.

 

9. ANSVARSBEGRÆNSNING

9.1 Tegnestuen Bornholdt er ikke erstatningsansvarlig for forsinkelse, b) annullering af ordre, c) krænkelse af tredjemands rettighed.

9.2 Tegnestuen Bornholdt er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader og tab af nogen art, herunder dagbods eller konventionalbodskrav, som Kunden måtte ifalde over for tredjemand, samt driftstab, tidstab, avancetab, tabt leverance eller lignende indirekte tab eller følgeskader. Selv om Tegnestuen Bornholdt i enkelte tilfælde måtte frafalde krav eller rettigheder overfor Kunden, kan dette ikke bevirke, at Tegnestuen Bornholdt har frafaldet sådanne krav eller rettigheder i andre tilfælde end det konkret aftalte.

9.3 Tegnestuen Bornholdts ansvar kan i intet tilfælde overstige købesummen eksklusive moms i henhold til aftalen.

 

10. FORCE MAJEURE

10.1 Tegnestuen Bornholdt er ikke ansvarlig overfor Kunden, når der efter aftalens indgåelse indtræder omstændigheder, som hindrer eller udsætter Tegnestuen Bornholdts opfyldelse af aftalen. Sådanne omstændigheder kan bl.a. være krig, mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker, lockouts, edb-vira, hacking, påbud fra offentlige myndigheder og/eller rettighedshavere, eller andre omstændigheder, som Tegnestuen Bornholdt, ikke har direkte kontrol over.

 

11. PERSONOPLYSNINGER

11.1 Ved at acceptere disse salgs- og leveringsbetingelser, giver Kunden samtidig samtykke til at Tegnestuen Bornholdt kan behandle Kundens personlige data, som Kunden afgiver til Tegnestuen Bornholdt i forbindelse med bestilling af ordren. Tegnestuen Bornholdt vil ikke bruge disse oplysninger til andre formål end angivet i disse salgs- og leveringsbetingelser eller videregive dem til andre personer, medmindre Kunden har givet samtykke hertil. Tegnestuen Bornholdt kan desuden videregive disse oplysninger, hvis Tegnestuen Bornholdt enten bliver pålagt at gøre dette i henhold til lovgivningen, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed.

 

12. LOVVALG OG VÆRNETING

12.1 Enhver tvist, som måtte opstå mellem Tegnestuen Bornholdt og Kunden, er underlagt dansk ret, CISG og lovvalgsregler undtaget. Tvister skal afgøres ved de danske domstole.

 

13. DIVERSE

13.1 Tegnestuen Bornholdt driver sin virksomhed fra adressen Østergade 69, 6700 Esbjerg og har følgende mailadresse og telefonnummer: tegnestuen.bornholdt@gmail.com / +45 26 74 09 83.

CVR: 31970091

13.2 Hvis nogen del af disse salgs- og leveringsbetingelser skulle blive anset for retsstridige eller ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af disse salgs- og leveringsbetingelser.

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra 01. januar 2023.

bottom of page